Disclaimer
Mobiele telefonie, vaste telefonie en ICT oplossingen

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.
Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. TeleCommunicatie Experts adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met TeleCommunicatie Experts. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van TeleCommunicatie Experts alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van TeleCommunicatie Experts en haar activiteiten.
De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een adviseur van TeleCommunicatie Experts. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden Maes B.V. van toepassing. U kunt deze opvragen via ons contact formulier.

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel en persoonlijk advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, geschiedt dit op eigen risico.

TeleCommunicatie Experts is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

TeleCommunicatie Experts mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. TeleCommunicatie Experts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
TeleCommunicatie Experts behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten, die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TeleCommunicatie Experts de toegang tot de website monitoren.

De inhoud van de website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en / of jurisdictie dan Nederland.

Functioneren van deze website

TeleCommunicatie Experts stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan TeleCommunicatie Experts niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. TeleCommunicatie Experts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

TeleCommunicatie Experts garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

TeleCommunicatie Experts streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. TeleCommunicatie Experts kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht TeleCommunicatie Experts hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. TeleCommunicatie Experts zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij TeleCommunicatie Experts en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts. TeleCommunicatie Experts zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van TeleCommunicatie Experts slecht verdraagt met de naam en reputatie van TeleCommunicatie Experts, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van TeleCommunicatie Experts kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van TeleCommunicatie Experts. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door TeleCommunicatie Experts. TeleCommunicatie Experts geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Privacy Statement

Algemeen

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat TeleCommunicatie Experts in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens TeleCommunicatie Experts voor welke doeleinden gebruikt en wat TeleCommunicatie Experts doet om uw privacy te beschermen. TeleCommunicatie Experts adviseert u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.
Daarnaast is op de website de volgende disclaimer van toepassing. TeleCommunicatie Experts adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de website kennis te nemen.

Privacy

TeleCommunicatie Experts respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan TeleCommunicatie Experts verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan TeleCommunicatie Experts worden verstrekt via de website van TeleCommunicatie Experts of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.
Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. TeleCommunicatie Experts verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van TeleCommunicatie Experts, al dan niet via de website, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat TeleCommunicatie Experts uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.
TeleCommunicatie Experts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Cookies

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan de browser van de bezoeker van de website kan worden aangeboden terwijl de bezoeker op de website is.
TeleCommunicatie Experts maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan deze website te gebruiken. TeleCommunicatie Experts gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door TeleCommunicatie Experts kunt u de browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de website.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van TeleCommunicatie Experts kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere (externe) websites. TeleCommunicatie Experts is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid op dergelijke websites. U dient zich hiervan bewust te zijn als u deze website verlaat en u op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.